Medlemsutvikling pr. 3. oktober 2005 - Fagforbundet

Medlemsutvikling pr. 3. oktober 2005

Fagforbundet har nå 284 299 medlemmer, herav 187 172 yrkesaktive medlemmer. Det er en nedgang på 593 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 333 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 5 572 medlemmer totalt og 4 274 yrkesaktive medlemmer.

Siste måned gikk medlemstallet totalt ned med 333 medlemmer. Aust-Agder og Sør-Trøndelag en økning i medlemstallet siste måned.
Årsaken til nedgangen hittil i år skyldes i hovedsak strykning av medlemmer. Disse ble strøket pga. ikke innbetalt kontingent og kollektive forsikringer etter purring. Når man får månedlige strykninger vil medlemstallet bli mer korrekt i forhold til betalende medlemmer.

 

Yrkesaktive

Fagforbundet har per 1. september 2005 187 172 yrkesaktive medlemmer. Siste måned er det en nedgang på 333 yrkesaktive medlemmer. Flere fylker har en økning i antall yrkesaktive medlemmer. Aust-Agder øker mest med 21 yrkesaktive medlemmer siste måned. Samtlige fylker har nedgang i antall yrkesaktive medlemmer hittil i år.

 

Medlemsbevegelse

Det var 1 519 innmeldinger og 2 124 utmeldinger i Fagforbundet siste måned. Det gir en netto nedgang på 605 siste måned. Hittil i år er det en netto nedgang på 5 953 medlemmer.

 

Årsaken til unormalt stor nedgang i februar 05 skyldes strykning av 1 905 pensjonister og uføre med kontingentrestanse. Videre ble det i mai 2005 strøket 1 335 medlemmer med kontingentrestanse fra 1. halvår 2004. I juni 2005 ble det strøket 1 905 medlemmer med kontingentrestanse for 2. halvår 2004. I september ble det strøket 882 medlemmer med kontingentrestanse for 2005 (I hovedsak pensjonister, uføre, studenter og lærlinger.).

 

Sammenligner vi inn- og utmeldingene 1. halvår 2005 med tallene for samme periode i 2004, finner vi at nedgangen i medlemstallet dels skyldes strykningene på grunn av kontingentrestanse og dels sviktende rekruttering. Vi ser ingen tegn til økninger i utmeldingene fra forbundet.

 

Alder og kjønn

Av medlemmene i Fagforbundet er

7,98% under 30 år (-0,60% hittil i år)

15,58% er mellom 31 og 40 år (-0,58% hittil i år)

23,00% er mellom 41 og 50 år (-0,33% hittil i år)

25,02% er mellom 51 og 60 år (+0,58% hittil i år)

19,44% er mellom 61 og 75 år (+0,55% hittil i år)

8,97% er over 75 år (+0,37% hittil i år).

 

Utviklingen hittil i år viser at det er en økning i antall medlemmer over 51 år og at det er nedgang i medlemmer under 50 år.

Det har vært en økning i antall kvinner på 0,12% hittil i år og tilsvarende nedgang i antall menn. Nå er det 78,97% kvinner og 21,03% menn i Fagforbundet. Siste måned var det en økning i antall menn på 0,03%.

 

For flere detaljer, se vedlegget.

Dokumenter