Deltid: Vil ha Trondheimsmodellen - Fagforbundet

Deltid: Vil ha Trondheimsmodellen

Regjeringen ønsker å komme deltidskulturen i det offentlige til livs, og vil innføre Trondheimsmodellen i hele landet.

Den innebærer at deltidsansatte skal tilbys høyere stillingsprosent basert på det de faktisk har jobbet i løpet av de siste 12 månedene.

– Dette vil styrke rettighetene til de deltidsansatte og gjøre vårt arbeid enklere, sier en positiv Edvin Helland, nestleder av Fagforbundet i Trondheim til Klassekampen.

Kravet er at du som deltidsansatt jevnlig i løpet av de siste tolv månedene har arbeidet utover avtalt arbeidstid.

 

Først ute

– Hadde ikke vi gått først, så ville ikke dette forslaget kommet nasjonalt, sier Audun Otterstad fra Sør-Trøndelag AP.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt presenterte forslaget i statsråd i mars.  4. juni skal det behandles i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Hvis forslaget går gjennom, blir pakken iverksatt allerede denne høsten, eller senest 1. januar 2014 – om det ikke blir regjeringsskifte.

– Dette er et viktig tiltak i kampen mot ufrivillig deltid. Ufrivillig deltid er en stor utfordring i norsk arbeidsliv og en viktig årsak til lønnsforskjeller og mindre pensjonsopptjening. Det er viktig å skape en heltidskultur, noe partene i arbeidslivet allerede er i gang med, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt da hun presenterte forslaget.

Krav fra fagbevegelsen

Før valget i 2011 krevde fagbevegelsen gjennom et Trondheimsmanifest at ansatte skulle tilbys stillingsandel tilsvarende det man faktisk hadde jobbet de siste 15 månedene. Dette ble vedtatt i bystyret i august 2011.

Regjeringen har latt seg inspirerer av løftet i Trondheim, og vil lansere samme tiltaket nasjonalt. Tiltaket skal ikke bare omfatte helse og omsorg, som i Trondheim, men all offentlig virksomhet.

I tillegg skal det lovfestes en drøftingsplikt med tillitsvalgte en gang i halvåret, for å sette fokus på deltidsproblematikken.

– I Trondheim er erfaringene at det tar tid å endre en deltidskultur. Dette er mennesker, og det er ikke bare å knipse i fingrene, sier Otterstad, som understreker at høyere stillingsandeler er bra både for de ansatte og for oldemor på sykehjemmet, som får færre pleiere å forholde seg til.

Regjeringens deltidspakke

Regjeringen fremmer nå flere lovforslag som skal bidra til at de som ønsker det skal få jobbe mer. Ufrivillig deltid er særlig et problem i visse sektorer og kvinneyrker som i helse- og omsorgssektoren og varehandelen.

– Ufrivillig deltid er en stor utfordring i norsk arbeidsliv og en viktig årsak til lønnsforskjeller og mindre pensjonsopptjening. Det er viktig å skape en heltidskultur, noe partene i arbeidslivet allerede er i gang med, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Nye tiltak for å bekjempe ufrivillig deltid:

  • Plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året.
  • Lovfestet rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte som de jevnt har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene.
  • Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt som praktisk mulig drøftes med arbeidstaker.
  • Lovforslagene er en oppfølging av Stortingsmeldingen om arbeidslivet der Regjeringen varslet flere tiltak mot ufrivillig deltid.

Regjeringens pressemelding: Styrker kampen mot ufrivillig deltid