Pilotkurs i mangfold og dialog vel i havn i Trondheim - Fagforbundet

Pilotkurs i mangfold og dialog vel i havn i Trondheim

MOD-kurs Trondheim
Gjennom praktiske øvelser skapes dialog om integrering og rasismeforebygging i MOD-kurset.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har en samarbeidsavtale som blant annet innebærer økt bruk av Norsk Folkehjelps metoder for integrering i eget arbeid.

Gjennom samarbeidet utvikles Fagforbundets holdningsskapende og rasistforebyggende arbeid i egne rekker. 

Fagforbundet Trondheim har avholdt det første MOD (mangfold og dialog)-kurset i hva som etter planene skal bli en rekke kurs gjennom dette samarbeidet mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.

Fagforbundet Trondheim hadde på forhånd gjort en formidabel innsats med å skaffe deltakere til kurset, som med 22 deltakere var fullsatt. Med på kurset var blant annet ansatte i barnehage, asylmottak, skole, sykehjem, hjemmesykepleie og politi samt studenter fra Norsk Folkehjelps studentgruppe i byen og tillitsvalgte fra Fagforbundet Trondheim. Med en slik variert deltakermasse med ulikt utgangspunkt og forskjellige erfaringer, ble diskusjonene både mange, til dels lange og ikke minst konstruktive i løpet av de to dagene kurset varte.

Kurset ble svært godt mottatt blant deltakerne, som blant annet uttalte at de fikk "kjenne på egne holdninger og normer og tørre å gi uttrykk for dem". En annen deltaker uttalte at øvelsene hadde fått henne til å tenke over "hvordan vi stigmatiserer og behandler mennesker utifra hva vi tror er riktig om dem", mens en tredje respons var at "flyktningøvelsen ga noen sterke innsikter som jeg kommer til å ta med videre". 

Det er i etterkant av kurset opprettet en egen ressursgruppe organisert av Fagforbundet Trondheim og Norsk Folkehjelp som skal arbeide videre med problemstillingene som ble reist gjennom kurset med spesiell fokus på et nyopprettet asylmottak på Persaunet i Trondheim. 

Kursledere for MOD-kurset i Trondheim var Anniken Jensen Sawyer, Toril Indergård og Ina Smith-Meyer